Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Informacyjne Gminy Praszka
BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Boczna 4e
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-10-37
e-mail:
Kierownik: Leszek Krzyżanowski

Godziny urzędowania OPS w Praszce:
 

Poniedziałek    od 7:00    do 15:00
Wtorek    od 8:00    do 16:00
Środa    od 7:00    do 15:00
Czwartek    od 7:00    do 15:00
Piątek    od 7:00    do 15:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych gminie wymienionych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ośrodek realizuje zadania zlecone, obejmujące:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej.
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, okresowych specjalnych, okresowych gwarantowanych i macierzyńskich zasiłków okresowych.
 3. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące zasiłki stałe, okresowe gwarantowane, osoby opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem i ciężko chorym członkiem rodziny.
 4. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej.
 6. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
 7. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Zadania własne, obejmują:

 1. Prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
 3. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
 4. Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie.
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.
 6. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym, należy:

 1. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 2. Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
 3. Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych.
 4. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 5. Udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
 6. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6708417
w tym miesiącu: 70278
dzisiaj: 963