Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo

(stan w 2002 r. po NSP i PSR)

Charakterystyka rolnictwa:
Powierzchnia zasiewów zbóż i głównych ziemiopłodów:
Wyszczególnienie w ha
Pszenica 648,3
Żyto 718,99
Jęczmień 565,48
Owies 163,11
Pszenżyto 319,97
Ziemniaki 387,65
Buraki cukrowe 0,70
Rzepak i rzepik 89,46

Stan i obsada bydła i trzody chlewnej:
Wyszczególnienie gatunku Stan pogłowia w sztukach
Bydło 1.485
w tym krowy 715
Trzoda chlewna 1.705
Owce 131
Konie 41
Kozy 78
Króliki 422
Pozostałe zwierzęta futerkowe 28
Pnie pszczele 159
Drób ogółem 24.607

Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach na 100 ha użytków rolnych - 46 szt.


Powierzchnia upraw drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych
Wyszczególnienie w ha
Drzewa owocowe: 28,60
- jabłonie 16,19
- grusze 2,80
- śliwy 3,32
- wiśnie 1,83
- czereśnie 1,39
- pozostałe 3,07
Krzewy owocowe i plantacje jagodowe: 1,83
- agrest 0,32
- porzeczki 0,71
- maliny 0,24
- pozostałe 0,56

W Praszce są dwa ogrody działkowe o łącznej powierzchni 17 ha.
Wersja XML