Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro,
tel. 34 359-10-10 w. 118 lub 34 359-24-68
Wymagane dokumenty
 • podanie,
 • dowód tożsamości osoby zainteresowanej.
Wysokość opłaty skarbowej
11,00 zł – czynność urzędowa
Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Termin składania dokumentów
do 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego 
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
 
Dodatkowe informacje

Oświadczenie można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie osobiście przed każdym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, a za granicą przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
Protokół przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia – jeżeli małżeństwo zawarte zostało w Praszce.
W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte zostało w innej miejscowości – protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest do właściwego USC w terminie jednego dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Praszce w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. 
Załączniki do pobrania
PDFWzór wniosku (120,45KB) osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Wersja XML